FATF Görev ve Fonksiyonları

FATF, “aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” konularında küresel finansal sistemi korumaya ve kollamaya yönelik politikalar üretmek ve geliştirmek, anılan eylemleri incelemek ve bunlarla mücadele için yeni birtakım düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek amacına matuf çalışmaktadır.

Bu kapsamdaki temel faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

  1. Aklama, terörizmin finansmanı ve finansal sistemin bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan diğer suçları, bu suçların işlenmesinde kullanılan yöntemleri ve eğilimleri belirlemek ve analiz etmek; uluslararası finansal sistemin kötü amaçlarla kullanılmasını önlemek amacıyla getirilen tedbirlerin etkisini incelemek; ulusal, bölgesel ve küresel tehdit ve risk değerlendirmelerini desteklemek; 
  2. Aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele için uluslararası standartlar oluşturmak ve bu standartları geliştirmek; 
  3. Aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele sistemlerinin FATF standartlarına teknik uyum, uygulama ve etkinlik düzeylerinin tespiti amacıyla üye ülkeleri “Karşılıklı Değerlendirmeler” (Mutual Evaluations) yoluyla değerlendirmek ve takip (follow-up) süreçleriyle gözetim altında bulundurmak; standart değerlendirme metodolojisi ile karşılıklı değerlendirme ve takip için oluşturulan ortak prosedürleri geliştirmek;
  4. Yüksek riskli, işbirliği yapmayan ve ulusal sistemlerinde stratejik eksiklikler bulunan ülkeleri belirlemek, bu ülkelerden kaynaklanan tehditlere karşı finansal sistemin bütünlüğünü korumak için alınan tedbirleri koordine etmek; 
  5. FATF tavsiyelerinin FATF Benzeri Bölgesel Kuruluşlar (FATF-Style Regional Bodies – FSRBs) ve uluslararası kuruluşların oluşturduğu küresel ağ yoluyla bütün ülkeler tarafından tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek; 
  6. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G-20 ve FATF’nin kendisinin de dâhil olduğu uluslararası toplum tarafından belirlenen ihtiyaçlarla uygun şekilde, finansal sistemin bütünlüğüne yönelik olarak ortaya çıkan yeni ve ciddi tehditlere karşı çalışmalar yapmak; FATF standartları ile uyumlu olacak şekilde, ilgili uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için ihtiyaç olduğunda rehber hazırlamak; 
  7. Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının finansal hükümlerinin uygulanmasında ülkelere yardımcı olmak, FATF karşılıklı değerlendirme ve takip süreçleri doğrultusunda bu tedbirlerin uygulama ve etkinlik seviyesini değerlendirmek ve FATF standartları ile uyumlu olacak şekilde, ilgili uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için ihtiyaç olduğunda rehber hazırlamak; 
  8. FATF çalışma alanı ile ilgili konularda özel sektör ve sivil toplum ile temas kurmak ve müzakerelerde bulunmak; 
  9. Faaliyet gösterdiği süre içinde ve görev alanı çerçevesinde, üye ülkelerce mutabık kalınan yeni görevleri üstlenmek.