Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu

Suçlu İade Bürosunun Görevleri; 

Suçluların iadesi işlemleri "ikili anlaşmalar ", ‘’çok taraflı sözleşmeler’’ "Uluslararası Teamül Hukuku ve Mütekabiliyet İlkesi" uyarınca yerine getirilmektedir. İç hukukumuz açısından en temel kanun ise 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunudur.
-Adlî makamlarımızca aranmakta iken yurt dışına kaçan şüpheli ve sanıkların bulundukları ülkeden geri verilmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen geri verme evrakı kontrol edildikten sonra yabancı makamlara gönderilmekte,
-Aynı şekilde Türk vatandaşı olmayan şüpheli ve sanıkların geri verilmesi için yabancı adlî makamlarca düzenlenen geri verme evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin karşılanması sağlanmakta,

-Yurtdışında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen şahısların, Ülkemize geri verilmesi amacıyla uluslararası düzeyde aranmalarını teminen İnterpol Genel Sekreterliğince 5 yıl süreyle geçerliliği olan  “Kırmızı Bülten” (Uluslararası Yakalama Müzekkeresi) çıkarılması, Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla, 1 yıl süreyle geçerliliği olan “difüzyon mesajı” yayımlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmakta,

-Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten veya yayımlanan difüzyon mesajlarına konu kişilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp aranmayacağına ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır

Hükümlülerin Nakli Bürosunun Görevleri;

Yabancı bir devlette suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilen Türk vatandaşlarının bakiye cezalarının Ülkemizde ve aynı şekilde Türkiye’de suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen yabancıların bakiye cezalarının vatandaşı olduğu ülkede infazı için gerekli işlemler merkezi makam olarak Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Ülkemiz, 1988 yılından beri 67 ülkeyle birlikte taraf olduğu Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi (Hündas)  ile birlikte iki taraflı sözleşmeler  ve 6706 sayılı Kanun kapsamında nakil işlemlerini yerine getirmektedir.

-Ülkemizde işlediği bir suç nedeniyle hakkında hapis cezasına hükmedilen ve cezası kesinleşen yabancı hükümlülerin nakil işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve belgeler toplandıktan sonra vatandaşı veya güçlü sosyal bağının var olduğu ülkelere gönderilmekte,
-Yabancı ülkede işlemiş olduğu bir suçtan dolayı hakkında hapis cezasına hükmedilen Türk vatandaşının nakil işlemlerine ait ‘’hüküm devleti’’ tarafından gönderilen evrakın tetkik edilerek hükümlünün Ülkemize getirilmesi için gerekli yazışmalar yapılmaktadır.