Nafaka Bürosu

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından yapılan nafaka alacaklarının tahsili taleplerinde daha kesin bir ifadeyle; nafaka alacaklarının talep, dava edilmesi ve tahsilinde  muhatap “Merkezi Makam” konumundadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Nafaka Bürosu bu kapsamda,  tarafı bulunduğumuz milletlerarası Sözleşmeler, 64/2 nolu Genelgemiz ve ilgili Türk mevzuatı ve yargı içtihatları uyarınca görev ifa etmektedir. Ayrıntılı bilgi için Genel Müdürlüğümüze ait web sayfasında yer alan 64/2 nolu Genelgemize bakınız (https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/BilgiDetay/3).
 
Nafaka Bürosu ana hatları ile, yurt içinden yapılan başvuruları yabancı merkezi makamlara sunmakta veya yurt dışından yapılan başvuruları kabul etmekte ve aynı zamanda bu hususlarla bağlantılı lüzumlu yazışmalara yapmaktadır. Diğer taraftan Ülke içerisinde ise, Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla şu görevleri yerine getirmektedir; nafakaya esas teşkil eden yabancı mahkeme ilâmının tenfizi için dava açmak ve davayı takip etmek, icra veya iflâs yoluna başvurmak, nafaka konusunda hüküm verilmesi için mahkemeye başvurmak veya yetkili merciden bir nafaka kararı almak, dostane çözüm yollarına başvurmak (sulh, arabuluculuk vb.). Diğer taraftan özel tedbir talepleri çerçevesinde; nafaka borçlusunun yerleşim yerinin ve malvarlığının tespiti için araştırma yapmak, soy bağının kurulması için dava açmak, delil toplanmasını kolaylaştırmak, tebligatı kolaylaştırmak ve nafakanın tahsilini güvence altına almak için gerekli diğer tedbirleri almaktır. Uygulamada, bahsi geçen görevlerin ifası sırasında “Mütekabiliyet (Karşılıklılık) İlkesi” nin de Ülkeler bazında dikkate alındığı unutulmamalıdır. 
 
Tarafı bulunduğumuz milletlerarası Sözleşmelerin uygulanabilmesi için en önemli şart, nafaka alacaklısı ile borçlusunun farklı Ülkelerde ikamet ediyor olmaları mecburiyetidir (istisnai durumlar mevcuttur).
Türkiye’de ikamet eden nafaka borçlularına karşı yapılacak nafaka tahsil taleplerinde; nafaka alacaklılarının, ilgili milletlerarası Sözleşmeler uyarınca bulundukları Ülkenin merkezi makamına başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular ve diğer yazışmalar ilgili milletlerarası Sözleşmelere taraf üye Ülkelerin bildirdikleri merkezi makamlar üzerinden yapılmaktadır.