Görevler

Genel Müdürlüğümüzün görevleri “2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun”un 13/A maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre, Dışişlerii Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla görevlerimiz şunlardır: 

• Uluslararası anlaşmalar ve belgelerle ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlğın ilgili diğer birimlerine de danışarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu anlaşma ve belgeleri Türkçe’ye çevirtmek, derlemek, arşivlemek,bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek,

• Yurtdışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adlî makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak,

• Hukukî ve cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak,

• Nafakalara dair uluslararası anlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

• Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek,

• Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek,

• Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili işlemleri yapmak,

• İştirak olunan yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek

• Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve izlemek; yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

• Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak