AB Proje Uygulamaları Bürosu

Avrupa Birliği Proje Uygulamaları Bürosu; Avrupa Birliğine üyelik hedefi olan ülkelere sağlanan  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)  kapsamında ve mali yardımın IPA II Döneminde "Yargı " alt sektöründe "Lider Kuruluş" olarak tanımlanan Bakanlığımızın AB Mali Yardımlarının etkin verimli kullanılmasını sağlamak üzere  Yargı alt sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumların projelerinin programlanması, proje fikirlerinin oluşturulması, proje fikirlerinin yer aldığı Eylem Belgeleri ile Aksiyon Belgelerinin hazırlanması, söz konusu belgelerin AB Komisyonu tarafından kabulünün sağlanması, uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, projelerde eşgüdümün sağlanması, raporlamaların yapılması, projelerin kalite kontrollerinin sağlanması hususlarında çalışmalarını yürütmektedir.
Bu kapsamda ;
-“Yargı ve Temel Haklar” alanında Bakanlığımız birimleri, yüksek yargı organları, Yargı sektöründe paydaş olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi başta olmak üzere  yargı alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği gibi meslek örgütleri ile istişare ederek Avrupa Birliği fonlarından destek sağlanacak öncelik alanlarının belirlenmesi ve bu hususların Avrupa Birliği Komisyonu ile müzakere edilmesi hususunda yazışmaları yapmak,
-Bakanlığımız IPA I Dönemi (2007-2013) projelerinin izleme ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması kapsamında işlemleri takip etmek, ilgili projelerin kapanış işlemlerini yürütmek,
-IPA II (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ) (2014-2020) dönemi projeleri hakkında, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Program Ofisi, AB Delegasyonu başta olmak üzere proje paydaşları ve uluslararası kuruluşlar arasında etkili iletişimin sağlanması konusunda gereken iş ve işleri yürütmek, Bakanlığımız birimleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla yargı alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla  ilgili işlemleri takip etmek,
- Projeler için Ulusal Katkı Payının yatırılması konusunda ilgili işlemleri yürütmek,  
-IPA II Dönemi Diğer Sektörler (İçişleri, Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi vb.) ile ilgili takip ve yazışmaların yapılması,
-TAIEX faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
-Avrupa Birliği tarafından sağlanacak mali yardımların etkin şekilde kullanımı ve proje uygulamalarına yönelik olarak Bakanlığımız birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ,
-Belirlenen öncelik alanlarında Bakanlığımız birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların istifadesi için proje çağrılarının yapılması, alınan proje önerilerinin değerlendirilmesi, bu önerilerin öngörülen usul ve esaslara göre Avrupa Birliği Komisyonu’na sunulması, kabul edilen proje önerilerinin uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlanması, uygulama safhasındaki projelerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli izleme faaliyetleri ve denetimlerin yapılması, projelerin yürütme kurulu toplantılarına katılım sağlanması, projelerin faydalanıcı kuruluşlarınca hazırlanması gereken raporların takibi, yıllara göre Proje Önerilerinin arşivlenmesi, 
-Bakanlığımız bünyesinde müteşekkil Proje Eşgüdüm Kurulu (PEK)’in sekretarya görevinin yerine getirilmesi çerçevesinde PEK ile ilgili işleri takip etmek,
- Yılda iki kez olmak üzere (her altı ayda bir) gerçekleştirilen  Yargı Sektörü İzleme  ve Değerlendirme Toplantıları ile ilgili işlemleri koordine etmek,
-AB Bakanlığı ve AB Delegasyonu tarafından gerçekleştirilen Teknik İzleme toplantıları (IRM- Implementation Review Meeting) ile ilgili işleri yürütmek,
- IPA  projelerinin faaliyet, sektör seviyesinde izlemesini yapmak,
-Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları ile ilgili işleri takip edilmesi,
-Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının düzenli olarak veri girişi yapılması gereken ilgili internet portallarına aylık ve haftalık olarak veri girişlerinin yapılmasıdır.