AMAÇ VE HEDEFLER

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan Bakanlığımızın 2009-2014 Stratejik Plânına esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.
     

AMAÇ 1

  Uluslararası adli yardımlaşmada ve insan hakları alanında kurumsal etkinlik ve kapasitenin artırılması.
Hedef 1   En çok adli ilişkimiz bulunan ülkelerle dört yıl içinde irtibat hâkimliği müessesesi ihdas edilmesi.

Hedef 2

  Karşılıklı işbirliğini artırmak amacı ile beş yıl içinde daha fazla ikili ve çok taraflı sözleşmeye taraf olunması.
Hedef 3   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde hâlen Dışişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan savunma görevinin üç yıl içinde Genel Müdürlüğümüzce üstlenilmesi.
     
AMAÇ 2   Genel Müdürlüğümüzün insan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak yükseltilmesi
Hedef 1   Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin tamamının beş yıl içinde, en az altı ay süre ile yurt dışı staj ve eğitim olanaklarından yararlandırılarak bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi.
Hedef 2   Şef ve Şube müdürü seviyesindeki genel müdürlüğümüz personelinin tamamının beş yıl içinde bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi amacıyla kısa süreli olarak yurt dışına gönderilmesi.
Hedef 3   Genel müdürlüğümüz personelinin tamamının kendi görev alanlarına ilişkin 3 yıl içinde hizmetiçi eğitimden geçirilmesi.
     
AMAÇ 3   Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen hizmet kalitesinin artırılması. 
Hedef 1   Bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve farkındalığın arırılması için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde üç yıl içinde elektronik kütüphane kurulması. 
Hedef 2   Diğer elektronik kütüphanelere iki yıl içinde erişim olanaklarının sağlanması.
Hedef 3   Genel müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin detaylı ve doğru bilgi sağlanmasına yönelik istatistik alınması amacyıla bir yıl içinde UYAP üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması veya buna imkân sağlayacak bağımsız bir yazılım yapılması. 
Hedef 4   Genel Müdürlüğümüz web sayfasının bir yıl içinde daha etkin kullanıma imkân verecek şekilde güncellenmesi
     
AMAÇ 4   İş süreçlerinin basitleştirilmesi, hata oranlarının düşürülüp etkinliğin artırılması. 
Hedef 1   Bir yıl içinde hata istatistiklerinin çıkartılması ve taşra ile paylaşılarak hata tekrarlarının, masraf ve emek kaybının önlenmesi.
Hedef 2   İş süreçlerinin yeniden gözden geçirilerek iş akışları içinde tekrar eden süreçlerin otomasyonuna ilişkin bir yıl içinde bir çalışma yapılması. 
Hedef 3   Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin elektronik ortamda toplanarak Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin erişimine açılması. 
Hedef 4   İki yıl içinde Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde adli yardımlaşma taleplerinin iletilmesi ve yerine getirilmesine yardımcı olacak irtibat savcılarının belirlenmesi ve bunlara düzenli olarak eğitim verilmesi.