AMAÇ VE HEDEFLER

Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Plânına esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.
                         
AMAÇ 1-) Uluslararası Adli Yardımlaşmada Alanında Kurumsal Etkinlik ve Kapasitenin Artırılması.

Hedef 1- En çok adli ilişkimiz bulunan ülkelerle beş yıl içinde irtibat hâkimliği müessesesi ihdas edilmesi.
Hedef 2- Adli ilişkimizin yoğun olduğu ülkelerde görevlendirilmek üzere yeni adli müşavirlik kadroları açılması.
Hedef 3- Adli müşavirlerimizle belirli periyotlarda toplantı yapılması ve müşavirlerimizin kullandığı bilişim sistemlerinin güncellenerek merkez teşkilatı ile bilgi akışının kuvvetlendirilmesi.
Hedef4-  Karşılıklı işbirliğini artırmak amacı ile beş yıl içinde daha fazla ikili ve çok taraflı sözleşmeye taraf olunması.


                         
AMAÇ 2-) Genel Müdürlüğümüzün insan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak yükseltilmesi.

Hedef 1- Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin tamamının beş yıl içinde, en az altı ay süre ile yurt dışı staj ve eğitim olanaklarından yararlandırılarak bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi.
Hedef 2- Şef ve Şube müdürü seviyesindeki genel müdürlüğümüz personelinin tamamının beş yıl içinde bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi amacıyla kısa süreli olarak yurt dışına gönderilmesi.
Hedef 3- Genel müdürlüğümüz personelinin tamamının kendi görev alanlarına ilişkin beş yıl içinde hizmetiçi eğitimden geçirilmesi.
Hedef 4- Meslek içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesi.
                         
AMAÇ 3-) Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen hizmet kalitesinin artırılması.

Hedef 1- Bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve farkındalığın arırılması için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde beş yıl içinde elektronik kütüphane kurulması.
Hedef 2- Diğer elektronik kütüphanelere iki yıl içinde erişim olanaklarının sağlanması.
Hedef 3- Genel müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin detaylı ve doğru bilgi sağlanmasına yönelik istatistik alınması amacyıla bir yıl içinde UYAP üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması veya buna imkân sağlayacak bağımsız bir yazılım yapılması.
Hedef 4- Genel Müdürlüğümüz web sayfasının bir yıl içinde daha etkin kullanıma imkân verecek şekilde güncellenmesi
Hedef 5- Bilişim sistemlerinin güncellenmesine katkıda bulunmak.

AMAÇ 4-) Performans ve Verimliliğin Arttırılması

Hedef 1-İş süreçlerinin basitleştirilmesi, hata oranlarının düşürülüp etkinliğin artırılması.
Hedef 2-Bir yıl içinde hata istatistiklerinin çıkartılması ve taşra ile paylaşılarak hata tekrarlarının, masraf ve emek kaybının önlenmesi.
Hedef 3- İş süreçlerinin yeniden gözden geçirilerek iş akışları içinde tekrar eden süreçlerin otomasyonuna ilişkin bir yıl içinde bir çalışma yapılması.
Hedef 4- Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin elektronik ortamda toplanarak Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin erişimine açılması.

AMAÇ 5-) Yargıda Şeffaflığın Geliştirilmesi, Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Hizmetlerden Memnuniyetin Arttırılmasına Katkı Sağlamak.

Hedef 1- Mahkeme ve Savcılıklardan gelen adli yardım taleplerini en hızlı sürede tetkiki yapılarak ilgili ülkesine iletmek.
Hedef 2- Yabancı ülke makamlarından gelen adli yardım taleplerinin cevabına ilişkin evrakların en etkin ve hızlı biçimde mahkeme ve savcılıklara ulaştırmak.
Hedef 3- Uluslararası Adli Yardımlaşma konusunda mahkeme ve savcılıklara görüş bildirmek.
Hedef 4- Beş yıl içinde Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde adli yardımlaşma taleplerinin iletilmesi ve yerine getirilmesine yardımcı olacak irtibat savcılarının belirlenmesi ve düzenli olarak eğitim verilmesi.
Hedef 5- Yargıda yapılan ve yapılacak olan reformlar doğrultusunda, uygulamaların güncellenmesi.

AMAÇ 6-) Stratejik Planların Uygulanmasına Yönelik İzleme ve Değerlendirme
Hedef 1- Genel Müdürlüğümüz Bünyesinde, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kurulması
Hedef 2 - Stratejik Plan dönemi sonunda rapor hazırlanması.
Hedef 3-Stratejik Plan gereği belirlenen amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların Genel Müdürlüğümüz Bülteninde Yayımlanması.