Bütçe ve Mali İşler Bürosu

- Her yıl Genel Müdürlüğümüz Bütçesinin bütçe teklifini ve gerekçelerini hazırlar,
- Bütçe uygulama işlemleri ile ilgili AHP(Ayrıntılı Harcama Proğramı), ödenek gönderme, revize, aktarma işlemi, nakit talebi, Performans bütçe işlemlerini yapar,    
- Harcama kalemleri olan Maaş ve mesai, SGK prim ödemeleri, Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, Yolluklar,Hizmet alımları, temsil ve ağırlama giderleri, Gayri maddi hak mamul mal alım bakım ve onarım giderleri, cari transferlere ilişkin ödeme ve işlemleri yapar,
- Ülkemizin üyesi olduğu 4 ayrı uluslararası kuruluşlara ait (GRECO,DHM,LUÖHK,UNIDROIT) üyelik aidatlarının ödemelerini yapar,
- Genel Müdürlüğümüzde görevli personelin harcırah işlemlerini yapar,
- Yurtdışına görevlendirmesi onaylanan ve yurtdışından gelen Genel Müdürlüğümüz tüm amirlerinin avans , yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerini yapar,
- Ülkemize iadesi veya transferi kabul edilen hükümlü yada tutukluların ülkemize getirilmesi ile ilgili görevlendirilen polis memurlarının yurtdışı yolluk işlemleri (interpol yollukları) yapar,
- Genel Müdürlüğümüze ait demirbaş malzemelerin, kayıt, zimmet, devir, bakım onarım ve hurdaya ayırma işlemlerini yapar ve bunlara ait Merkez Saymanlık Müdürlüğü kayıtlarına giriş yapılması için hazırlanan üç aylık çıkış raporu hazırlar ve yıl sonu taşınır hesap işlemlerini yapar,
- Birimlerin kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını dağıtır.
Yurt Dışı Teşkilatı
-Yurtdışı Adalet Müşavirlerinin maaş işlemleri, emsal maaşları ve SGK bildirim işlerini yapar,
-Yurt dışı Teşkilatında, yurtdışında görev yapan Müşavirlere ihtiyaç kalemleri doğrultusunda avans çıkararak, avansların harcama ve kapatma işlemlerini takip eder,
-Yurtdışı teşkilatı taşınır kayıtlarının satın alma işlemlerinde TKYS sisteminden giriş-çıkış ve yıl sonu devir işlemlerinin takip eder,
-Yurtdışı Adalet Müşavirleri ve ailesinin tedavi giderlerinin ödenmesi,
işlemlerini gerçekleştirir.