Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

 

SÖZLEŞMENİN ADI

İMZA TARİHİ

ONAY TARİHİ

YÜRÜRLÜK TARİHİ

TÜRKÇE METİN

İNGİLİZCE METİN

TARAFLAR / ÇEKİNCELER

1

Birleşmiş Milletler Antlaşması

26.06.1945

28.09.1945

24.10.1945

 

UN Treaty Office

2

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü

24.10.1945

 

 

 

UN Treaty Office

3

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

10.12.1948

 

27.05.1949

 

 

4

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

15.08.2000

23.09.2003

 

 

UN Treaty Office

5

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966) ve 1976 tarihli Ek İhtiyari 1.Protokol

03.02.2004

24.11.2006

 

 

UN Treaty Office

6

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi' ne (16 Aralık 1966) Ek 1989 tarihli Ölüm Cezasının Kaldırılmasına ilişkin İhtiyari 2.Protokol

06.04.2004

02.03.2006

 

 

UN Treaty Office

7

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (18 Aralık 1979)

18.12.1979

20.12.1985

03.09.1981

 

UN Treaty Office

8

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
(20 Kasım 1989)

14.09.1990

04.04.1995

02.09.1990

 

UN Treaty Office

9

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme (21 Aralık 1965)

13.10.1972

16.09.2002

04.01.1969

 

UN Treaty Office

10

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (10 Aralık 1984)

25.01.1988

02.08.1988

26.06.1987

 

UN Treaty Office

11

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (9 Aralık 1948)

09.12.1948

31.07.1950

12.01.1951

 

UN Treaty Office

12

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi, (28 Temmuz 1951)

24.08.1951

30.03.1962

22.04.1954

 

UN Treaty Office

13

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

31.01.1967

31.07.1968

04.10.1967

 

UN Treaty Office

14

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme
(28 Eylül 1954)

28.09.1954

 

06.06.1960

 

UN Treaty Office

15

Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme (30 Aralık 1961)

30.08.1961

 

13.12.1975

 

UN Treaty Office

16

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi
(24 Nisan 1963)

24.04.1963

19.02.1976

19.03.1967

 

UN Treaty Office

17

BM Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge ve Eki
24 Ekim 1970)

24.10.1970

 

 

 

 

18

Gelişme Hakkına Dair Bildiri (4 Aralik 1986)

04.12.1986

 

 

 

 

19

Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (20 Aralık 1993)

20.12.1993

 

 

 

 

20

Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
(20 Aralık 1993)

20.12.1993

 

 

 

 

21

Din veya İnanca Dayanan Her Türlü  Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın
Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (25 Kasım 1981)

25.11.1981

 

 

 

 

22

Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri (12 Kasım1984)

12.11.1984

 

 

 

 

23

Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler (14 Aralik 1990)

14.12.1990

 

 

 

 

24

Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensipler Bütünü
(9 Aralık 1998)

09.12.1988

 

 

 

 

25

Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname
(14 Aralık 1967)

14.12.1967

 

 

 

 

26

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi
(10 Aralık 1982)

10.12.1982

 

16.11.1994

 

UN Treaty Office

27

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi Bildirgesi

6-8.09.2000

 

 

 

 

28

BM Genel Sekreter Kofi Annan' ın "21.Yüzyılda BM" Raporu

03.04.2000

 

 

 

 

29

Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu
(6-12.03.1995) ve Kopenhag Toplumsal Kalkınma Eylem Programı (6-12.03.1995)

6-12.03.1995

 

 

 

 

30

Devletler Arasına Birleşmiş Milletler Şart' ına Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri (2625(XXV) sayılı 24 Ekim 1970 tarihli Genel Kurul Kararı)

24.09.1970

 

 

 

 

31

Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: BM Genel Kurulu' nun 3814 (XXIX) sayılı, 1974 tarihli kararı

1974

 

 

 

 

32

BM Genel Kurulu'nun 377(V) sayılı ve 3.11.1950 tarihli "Barış İçin Birleşme" kararı

03.11.1950

 

 

 

 

33

BM Genel Kurulu'nun 1962 tarihli ve 1803 sayılı "Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik Hakkı'ndaki kararı

1962

 

 

 

 

34

"Devletlerin Ekonomik Hak ve Görevleri'ne ilişkin BM Genel Kurulu'nun 1974 tarihli 3281(XXIX) sayılı kararı

1974

 

 

 

 

35

Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli BM Sözleşmesi

 

 

26.01.1971

 

 

36

Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (1944)

 

05.06.1945

 

 

 

37

Dine veya İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri (BM Genel Kurulu' nun 55 sayılı 25 Kasım 1981 tarihli kararı)

25.11.1981

 

 

 

 

38

Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri BM Genel Kurulu'nun 1514(XV) sayılı 14 Aralık 1960 tarihli kararı

14.12.1960

 

 

 

 

39

Jenosit'in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme BM Genel Kurulu'nun 260A(III) sayılı ve 9 Aralık 1948 tarihli kararı

09.12.1948

 

 

 

 

40

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi
(18 Nisan 1961)

18.04.1961

06.03.1985

24.04.1964

 

UN Treaty Office

41

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (TBMM arşivlerinden alınmıştır)

09.05.1992

 

21.03.1994

 

UN Treaty Office

42

Kyoto Protokolu (TBMM Arşivinden alınmıştır)
(iklim değişikliği)

11.12.1997

28.05.2009

16.02.2005

 

UN Treaty Office

43

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler ve ek prtokolleri (TBMM arşivlerinden alınmıştır)

 

 

 

 

UN Treaty Office

44

Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşma
(TBMM arşivlerinden alınmıştır)

26.04.2004

 

 

 

 

45

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

03.03.2007

28.09.2009

03.05.2008

 

UN Treaty Office

46

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi 

09.2007

 

 

 

 

47

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

13.01.1999

27.09.2004

01.07.2003

 

UN Treaty Office

48

Biyoçeşitlilik Çeşitlilik Sözleşmesi

11.06.1992

14.02.1997

29.12.1993

 

UN Treaty Office

49

BM Uyuşturucu maddelere dair 1961 TEK Sözleşmesi

 

 

14.02.1967

 

 

UN Treaty Office

50

BM Uyuşturucu maddelere dair 1961 TEK Sözleşmesinin Tadiline ilişkin Protokol

 

 

28.05.2001

 

 

UN Treaty Office

51

BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi

 

 

21.02.1971

 

 

UN Treaty Office

52

BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Sözleşme

 

 

16.01.1996

 

 

UN Treaty Office

53

BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara Dair Sözleşme

 

 

30.01.2003

 

 

UN Treaty Office

54

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol

 

 

30.01.2003

 

 

UN Treaty Office

55

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamlarıyla Mühimmatının Yasa Dışı üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol

 

 

12.02.2004

 

 

UN Treaty Office

56

Protokol Önlenmesine, Durdurulmasına ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tamamlayan Özellikle Kişiler, Kadın ve Çocuk Ticaretinin cezalandırmaya.New York, 15 Kasım 2000

 

25.03.2003

 

 

 

UN Treaty Office

57

BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslar arası Sözleşme

 

 

10.01.2002

 

 

UN Treaty Office

58

BM Terörist Bombalamaların Önlenmesine ilişkin  Uluslar arası Sözleşme

 

 

11.01.2002

 

 

UN Treaty Office

59

BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

 

 

11.08.2006

 


 

 

 

 

60

BM Uçakların Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine Dair Sözleşme

 

 

31.01.1973

 

 

 

61

BM Uluslar arası Sivil Havacılığın Güvenleğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme

 

 

04.04.1989

 

 

 

62

Bm Diplomasi Ajanları Dahil Olmak Üzere Uluslar arası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına dair sözleşme

 

 

18.03.1981

 

 

UN Treaty Office

63

BM Rehine Alınmasına Karşı Uluslararsı Sözleşme

 

 

11.05.1989

 

 

UN Treaty Office

64

BM Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme

 

 

07.08.1996

 

 

 

65

BM Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin  Önlenmesine Dair Sözleşme

 

 

06.01.1998