Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat

YABANCI DEVLETTE BULUNAN YABANCI UYRUKLU ŞAHSA TEBLİGAT

Yurtdışında bulunan yabancı uyruklu şahıslar, şirketler ve 25/a'ya göre tebliğ talebiyle sonuç alınamamış Türk vatandaşlarına yapılacak tebligat işlemi, ilgili ülkenin adli makamları eliyle yerine getirildiğinden, Bakanlığımıza gelen talepler incelendikten sonra doğrudan ilgili ülkenin merkezi makamına veya merkezi makama iletilmek üzere o ülkedeki Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Tercüme:

Her bir muhatap için ayrı ayrı düzenlenmek kaydıyla; Türkçe olarak düzenlenen muhataba tebliğ edilecek belge ve ilgili sözleşme gereği düzenlenecek form (184 örnek form, talepname, antrag)'un öncelikle ilgili yabancı dile tercüme ettirilmesi gerekmektedir. 

Bakanlığımızda tercüme bürosu bulunmadığından, yabancı devletlere gönderilecek olan veya yabancı adli makamlardan alınan evrakın tercümesi için Bakanlığımıza başvurulmamalıdır.

 Mühür, imza ve aslına uygunluk şerhi:

Tebliğ edilecek evrakın Türkçe'sinin her sayfası imzalanıp okunaklı şekilde resmi mühürle mühürlenir. Evrakın sureti tebliğ edilecekse aslına uygun olduğu şerh verilip, onaylayanın adı, soyadı, ünvanı yazılarak imzalanmak suretiyle gönderilir.

Tercümenin aslına uygun olduğunu belirten ibare yeminli tercüman tarafından tercüme edilen dilde evraka şerh verilir ve imzalanır. Tercüme edilen evrakın ayrıca adli makamlarımızca aslına uygun olduğuna dair tasdikine gerek yoktur.

Taleple ilgisi olmayan evrak gönderilmemelidir:

Muhataba tebliğ edilmesi talep edilen evrak haricinde, "tercümana teslimine ilişkin tutanak, tercüme için yapılan yazışmalar" gibi talep dışı evrak Bakanlığımıza gönderilmemelidir.

Masraf:

Tebliğ evrakının gönderileceği ülke ayrıca masraf talep ediyorsa, bu masrafın yatırıldığına ilişkin belgenin  evrakla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Posta Masrafı:

Bakanlığımızca her takvim yılı başında çıkarılan ve Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ile belirlenen tebliğ masraflarının, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılarak makbuz örneğinin evrakla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Ülkelere Göre Tebliğ Evrakının Düzenlenme Şekli:

Almanya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Almanca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

Almanya, kendisine gönderilen icra ve ödeme emri tebligatlarına ilişkin belgelerde bulunan ceza ihbarı niteliğindeki ibareleri kendi egemenliğine aykırı gördüğünden, bu tür ceza ihbarı taşıyan tebligat talebini yerine getirmeyi reddetmektedir. Bu nedenle, icra müdürlüklerimizce 184 numaralı forma bağlı olarak bu devlete gönderilmek üzere hazırlanacak evrakta bu tür ibarelerin çıkarılması gerekmektedir.

 Amerika Birleşik Devletleri:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Masraf :

"Process Forwarding International" şirketinin "Wells Fargo Bank" ta bulunan hesabına;
S.W.I.F.T. No:WFBIUS6S account no:2007107119 USA” adına (ABA routing no:121000248 numarası belirtilmek suretiyle)
95 Dolar tutarındaki masraf havale edilerek, dekont evraka eklenir.

 Arjantin :

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Arnavutluk:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arnavutça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Avustralya:
Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Masraf :

Tebliğ yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 60.50 Avustralya Doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 25 km uzağına kadar olan yerler ve tek ziyaret için 133.00 Avustralya Doları (daha uzak mesafeler söz konusu olduğunda her ilave km için 90 cent), posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 89.00 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3.20 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 27.90 Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 16.00 Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn Başkonsolosluğumuz adına 110.00 Avustralya Doları tutarında düzenlenen çek  evraka eklenir.

 Avusturya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Antrag ve tebliğ edilecek evrakın tek nüsha Türkçe ve Almanca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Dikkat edilmesi gereken husus :

Duruşma gününü ve yerini gösterir, muhatabın duruşmaya gelmemesi halinde hukuki sonuçlarına ilişkin açıklama içeren hakim mühür  ve imzasını havi bir yazı ve tercümesinin eklenmesi gerekmektedir.

 Azerbaycan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Azerice olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Belarus (Beyaz Rusya):

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Rusça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Belçika:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve muhatabın bulunduğu bölgede geçerli olan dillerden birinde (Fransızca, Flamanca, Almanca) olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Masraf :

100 Euro veya karşılığı  Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılması sağlanmalı ve bu husus Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmelidir.
İşlem sonucunda istenen miktarın (depo edilen masraftan karşılanarak) Belçika yetkili makamının bildireceği hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

 Dikkat edilmesi gereken husus :

Belçika yetkili makamları, idari bölge dillerinde yapılmayan evrakı geri çevirdiğinden, belgelerin istenen dillerde düzenlenmesi gerekmektedir.

 Belize:

 Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Bosna Hersek:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Boşnakça, Sırpça veya Hırvatça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Bulgaristan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Bulgarca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

Bulgarca tercümelerin kiril alfabesi ile yapılması şarttır.

 Cezayir:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

             
Çek Cumhuriyeti:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Çekçe olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Çin:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Çince olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Dikkat edilmesi gereken husus :

Çin makamlarına gönderilecek tebligat evrakında muhatap makam olarak “People’s Republic of China” yazılması gerekmektedir

 Danimarka:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Danimarka dilinde düzenlenmesi gerekmektedir.

 El Salvador:

 Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Fas:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
          

Finlandiya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Fince olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Fransa:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Masraf :

Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58  IBAN: FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına,
50.00 Euro tutarındaki masraf havale edilerek, dekont evraka eklenir.

 Guatemala:

Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Gürcistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Gürcüce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

   
 Hırvatistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Tebligat evrakı 1965 tarihli Lahey  Tebligat Sözleşmesine göre düzenlendiğinde;
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Hırvatça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Tebligat evrakı ikili anlaşmaya göre düzenlendiğinde;
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Hırvatça veya İngilizce onaylı tercümeleri olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Hindistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Hollanda:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Flamanca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Honduras:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Irak:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 İngiltere:
 
Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

1 -) İngiliz adli makamlarına yönelik olarak yapılacak tebligat taleplerinde; tebligat evrakında kapı numarası ve posta kodunu haiz tam adresin belirtilmesi, tebligat evrakına 1965 tarihli “Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi”nde hükmolunan formata uygun olarak hazırlanmış Talepname, Sertifika ve Tebligat Özetinin dahil edilmesi, tebligat evrakının tüm sayfalarının İngilizce tercümelerinin iki eş nüsha halinde hazırlanması gerekmektedir.

2 -) 184 no'lu form düzenlenirken "Muhatap Makamın Adresi” başlıklı sağ üst sütuna,                                         
"The Senior Master
For the attention of the Foreign Process Section
Room E16
Royal Courts of Justice  Strand
LONDON WC2A 2LL"                         adresinin yazılması gerekmektedir.
   

İran:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Farsça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İrlanda:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

İrlanda makamları, tebligat evrakının İngilizce tercümesinde, yeminli tercümanın unvanının İngilizce yazılmasını ve tercümesinin “true and accurate” ibaresi ile İngilizce onaylanmasını talep ettiğinden, evrakın bu nedenle geri çevrilmemesi için tanımlandığı biçimde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

 İspanya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 İsrail:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İbranice olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İsveç:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İsveçce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İsviçre:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Almanca, Fransızca veya İtalyanca (muhatabın adresinin bulunduğu eyalette kullanılan resmi dile göre) olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 İtalya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İtalyanca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 İzlanda:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Japonya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Japonca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

184 numaralı formun “Muhatap makamın adresi” kısmına “Japonya Dışişleri Bakanlığı, 2-2-1, Kasumigoseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8919, Japonya” yazılması gerekmektedir.

Kanada:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce veya Fransızca (Kanada’nın idari bölünmesi itibariyle Alberta, British Columbia, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Saskatchewan Eyaletleri için İngilizce, Ontario, Manitoba ve Kuzey Batı Bölgeleri New Brunswick ve Yukon için İngilizce veya Fransızca, Quebec Eyaleti için Fransızca) olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Masraf :

100 Kanada Doları tutarında çekin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Tebligat işlemleri için Kanada makamlarının talep ettiği 100 Kanada doları tutarındaki işlem bedeline ilişkin çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance” yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi gerekmektedir.
          

 Karadağ:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Sırpça veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Kazakistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Kazakça veya bu mümkün olmazsa İngilizce veya Rusça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 

Kırgızistan:
 
Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Kırgızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 Kore (Güney Kore):

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Korece olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Kosta Rika:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Kuveyt:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Dikkat edilmesi gereken husus :

Adli Mercilerimizce doğrudan gönderilecek evrakın KKTC Yüksek Mahkemesine (Adresi: KKTC Yüksek Mahkeme Başkanlığı, Sarayönü Lefkoşa-KKTC) gönderilmesi gerekmektedir.

 

Libya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Litvanya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Litvanyaca, İngilizce, Fransızca veya Rusça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Lüksemburg:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Fransızca veya Almanca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Macaristan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Macarca veya bu dilde mümkün değilse İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Makedonya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Makedonca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Mısır:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça, bu mümkün olmadığı takdirde, İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Moğolistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Moğolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Moldova:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Moldovaca veya İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Nikaragua:
 
Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Norveç:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Norveçce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Özbekistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Özbekçe olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Pakistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Urduca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Panama:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın Türkçe ve İspanyolca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

 Dikkat edilmesi gereken husus :

Panama Makamları, gönderilecek evrakın apostillenmiş ya da aslına uygunluğu onaylanmış olarak bir adet orjinal ve iki adet kopya şeklinde düzenlenmesini talep etmektedir.

 

Polonya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Lehçe olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Portekiz:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Portekizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Romanya:
Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Romence olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Rusya Federasyonu:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Rusça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Sırbistan:

 Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Sırpça veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 
Slovakya

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Slovakça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Slovenya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Slovence olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Suudî Arabistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Dikkat edilmesi gereken husus :

1 -) Suudi Arabistan'a gönderilecek tebligat evrakına örneği ilişikte sunulan fihrist evrakının düzenlenerek (tercümeleri ile birlikte) eklenmesi gerekmektedir.
2 -) Suudi Arabistan Makamları adli işlemlerde, Suudi vatandaşları için kimlik numarası, yabancılar için ikamet bilgisi veya pasaport numarası bildirilmeden yapılacak olan tebligatları işleme almamaktadırlar.

 

Suriye:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Suriye'ye Şam Büyükelçiliğimiz (kapatıldı) ve Halep Başkonsolosluğumuz aracılığıyla adli ve idari yardımlaşma konularında işlem yapma imkanı bulunmamaktadır. 

 

Tacikistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Tacikçe olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Tunus:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Türkmenistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Türkmence, İngilizce veya Rusça olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Ukrayna:

 Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Ukraynaca, bu mümkün olmazsa İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Ürdün:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça veya İngilizce olarak düzenlenmesi gerekmektedir

Yunanistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Yunanca olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Masraf :

"Hellenic Ministry of Justice, Transparency&Human Rights" adına "Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR91 0100 0230 0000 0234 1147 896, Swift Code: BNGRGRAA" hesabına, 50 Euro yatırılarak dekont evraka eklenir.

 

Bu bölümde yer alan listede bulunmayan devletlere yapılacak tebligat taleplerinde, bu devletlerle Türkiye arasında ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşme bulunup bulunmadığına bakılacak; anlaşma veya sözleşme varsa bu hükümlere göre, yoksa uluslararası adli yardımlaşma kuralları gereğince tebligat işlemleri yürütülecektir. Bunların dışındaki devletlere gönderilecek evrakın hangi dilde hazırlanacağı hususunun Bakanlığımızdan sorulması gerekmektedir.