Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Bürolarının Kurulmasına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.

183 No'lu "Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Bürolarının Kurulması" konulu Genelge Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ tarafından imzalanarak yayımlanmıştır. 

Bilindiği üzere, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği işlemleri, 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu ile ülkemizin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalar veya bunların bulunmaması hâlinde uluslararası teamül hukuku kuralları ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu işlemlerde “Merkezî Makam” görevini Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz yerine getirmektedir.

Genelge ile, Bakanlığımızca hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımızın uygulayıcısı olduğu Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesinde yer alan hedefler çerçevesinde, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanda adliyeler düzeyinde koordinasyonun oluşturulması amacıyla “Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları”nın kurulması öngörülmüştür.

Söz konusu büroların, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği alanındaki dosya yoğunlukları gözetilerek ilk aşamada Ankara, Antalya, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde kurulması, ilerleyen süreçte ihtiyaca göre Bakanlığımızın uygun göreceği diğer adliyelerde de bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Genelge’ye göre; cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği bürolarının kurulduğu adliyelerde, adlî mercilerimizce düzenlenen cezaî konularda uluslararası adlî iş birliğine ilişkin evrak anılan bürolar aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir. 

Talep evrakı anılan bürolarca Bakanlığımıza gönderilmeden önce, ilgili kanun ve genelgeler ile tarafı olduğumuz milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde, yargı yetkisine giren hususlara dokunmamak kaydıyla, sadece şeklî yönden incelenerek, gerektiğinde evrakın mahallinde ikmali sağlanacaktır. Ayrıca, adlî mercilerimizce talep edildiği takdirde, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği evrakının usulüne uygun ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını teminen anılan bürolarca gerekli bilgi ve destek sunulacaktır.


EK: 183 No'lu Genelge