CD-PC

                                                                           

(EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS)

Suç Sorunları Avrupa Komitesi, 1958 yılında  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından suçların önlenmesi ve kontrol altına alınması alanlarında Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerini denetlemek ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Avrupa Konseyi'nde olsup; Strazburg/Fransa'da  toplanmaktadır. CDPC sözleşmeler, anlaşmalar, tavsiyeler ve raporlar hazırlamanın yanısıra, hükümetlerarası hukukî işbirliğinde öncelikleri tespit ederek; ceza hukuku ve usulü, kriminoloji, suçluların cezalandırılması alanlarında çeşitli faaliyetlere ve bunların uygulanmasına ilişkin Bakanlar Komitesi'ne önerilerde bulunmaktadır.  Ayrıca CPDC, kriminolojik araştırma konferansları ile cezevi yönetimi direktörlerinin konferanlarını da organize etmektedir. Her yıl bir genel kurul toplantısı düzenlenmekte olup; anılan Toplantıya üye devletlerin ulusal delegasyonları, Yerel ve Bölgesel Avrupa Yönetimler Kongresi ile Parlamenterler Meclisi temsilcileri, Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği ve Avrupa Komisyonu temsilcileri, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Japonya, Vatikan ve Kanada'dan gözlemciler, hükümetlerarası ve sivil kuruluşlardan gözlemciler katılmaktadır. Çalışma dili, Avrupa Konseyi dilleri olup, bunlar İngilizce ve Fransızca'dır.

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI VE BUNLARIN GÖREVLERİ:

1) CDPC Bürosu (CDPC-BU-Bureau of European Committee on Crime Problems):

CDPC Bürosu, bir Başkan ve diğer sekiz üyeden oluşmaktadır. Büro üyeleri, yenilenmemek üzere dört yıllığına atanmakta olup; CDPC'nin yukarıda sayılan faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. CDPC, gerektiğinde uzman ve danışmanların katılım ve yardımına da başvurabilir.

2) Suçluların Cezalandırılması Alanında İşbirliğine İlişkin Konsey (PC-CP-Council for Penelogical Cooperation):

CDPC'nin istişare kuruludur ve üyeleri de CDPC tarafından seçilmektedir. Avrupa Konseyi, daha insancıl ve sosyal olarak daha etkin cezaevlerinin desteklenmesinde eşsiz bir deneyim sahibidir. Avrupa Cezaevleri Kuralları'nın yanı sıra cezaevi ve personelinin eğitimi, cezaevlerinde sağlık koşulları ve aşırı kalabalığa ilişkin çeşitli konularda pek çok tavsiye kabul edilmiştir. Bu bağlamda, Suçluların Cezalandırılması Alanında İşbirliğine İlişkin Konsey de anılan hukukî dokumanları hazırlamakla görevlidir. PC-CP bugüne kadar 67 kez toplanmış olup; 68 inci toplantısı da 16-18 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmaktadır. En son yapılan toplantısında, Cezaevi Personeli Etikleri Hakkında Avrupa Yasası'na ilişkin tavsiye taslağını görüşmüştür. 

3) Cezai Meselelerde İşbirliğine Dair Avrupa Sözleşmelerinin İşleyişinden Sorumlu Uzmanlar Komitesi (PC-OC-Committee of Experts on the Operation of European Conventions in the Penal Field):

50 yılı aşkın süredir Avrupa kapsamında ve bazen Avrupa dışından diğer devletlerle olan cezai konular ile ilgili ilişkilerde temel kabul edilen birtakım anlaşmalar Avrupa Konseyi tarafından oluşturulmuştur. Bu anlaşmalar suçluların iadesi, cezai meselelerde karşılıklı adli yardım ve hükümlü nakli ve transferi gibi işbirliği mekanizmalarını içermektedir. İş bu kabil sözleşmeler ayrıca, organize suç, terör ve siber suçlar gibi uluslararası boyutları olan suçları da kapsamaktadır. PC-OC, 1981’den bu yana cezai meselelerde uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla üye ve gözlemci devletler ile çeşitli uluslararası örgütlerden katılımcıların bir araya geldiği ve sözleşmelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların tartışıldığı bir forum olarak hizmet vermektedir. Forumda her bir üye devletin bir oy hakkı vardır.

4) Siber Suçlar Sözleşme Komitesi (T-CY-Convention Committee on Cybercrime):

Siber suçların tehlikelerinin farkında olarak ve bu tip suçlarla mücadelede ortak bir hukukî ve teknik altyapı oluşturma ihtiyacı dikkate alınarak, Avrupa Konseyi üyeleri ile ABD, Kanada, Japonya ve Güney Afrika tarafından Siber Suçlar Sözleşmesi hazırlanmıştır. Anılan Sözleşmenin amaçları, gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla siber suçlara karşı toplumun korunmasını amaçlayan ortak bir ceza politikasının izlenmesi, siber suçların ortak tanımlarının yapılması, cezai soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede, Siber Suçlar Sözleşme Komitesi Taraf ülkelerin istişarelerini sağlamakta ve siber suçlarla mücadelede politikalar oluşturmaktadır. En son yapılan 55 inci toplantısında, çalışma metodları ile finansal hususlarına ilişkin bir dizi kararlar almıştır. Ayrıca, Siber Suçlar Sözleşmesi ile Ek Protokolü'ne ülkelerin katılımları değerlendirilmiş ve anılan Sözleşmenin 10. yoldönümü kutlanmıştır.

5) Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele İçin Geçici Komite (CAHVIO-Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence):

Ekim 2008’de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Kadınlara Karşı Şiddetle (Ev İçi Şiddet Dahil) Mücadele Sözleşmesi yapılmasına karar verdi. Aralık 2008’de Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele İçin Geçici Komite (CAHVIO) kuruldu. Her devletten bir iki temsilcinin, uluslararası kurumların katıldığı, sivil toplum örgütlerinden gözlemcilerin katıldığı bir komite ortaya çıktı. Kadına yönelik şiddet ve/veya ev içi şiddetle mücadele için bir ya da birden çok hukuksal olarak bağlayıcı araç yapılması için talimat verildi. Aralık 2008-Nisan 2010 arasında CAHVIO taslak metin müzakerelerinin ilki yapılmış olup; Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Sözleşmesi hazırlanmıştır. Anılan Sözleşme 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılacaktır. Alanında ilk bağlayıcı dokuman olma özelliğine haiz söz konusu Sözleşme ile, kadına karşı şiddetin çeşitli halleri (zorla evlilik, fiziksel ve psikolojik şiddet) tanımlanmış ve cezalandırılmıştır.