CD-CJ

(EUROPEAN COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS)

YAPISI VE GÖREVLERİ:

Hukuk Alanında İşbirliği Avrupa Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin direkt yetkisi altında kurulmuş olup, 1963 yılından bu yana Avrupa Konseyi'nin hukuki çalışma konularının birçoğunda görev yapmaktadır. Hukuk Alanında İşbirliği Avrupa Komitesi, özel hukuk ve kamu hukuku alanında çalışma yapmakla yetkilidir ve çalışmaları Bakanlar Komitesi'ne sunulmak üzere hazırlanan Anlaşma ve Tavsiye'lerin birçoğunun temelini oluşturur. Hukuk Alanında İşbirliği Avrupa Komitesi, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi binasında çalışma ve toplantılarını yapmakta olup, her üye ülke Komiteye kendi temsilcisini seçer ve bu temsilciler Komite çalışmalarında ülkelerini temsil eder, ülkeleri adına oy kullanırlar. Hukuk Alanında İşbirliği Komitesi genel toplantısını yılda bir kez, büro toplantısını ise yılda 2-3 kez yapar. Ayrıca Komite Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansları'nda kabul edilen karar metinlerinin taslak çalışmalarında da katkıda bulunur.

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI VE BUNLARIN GÖREVLERİ:

1) Aile Hukuku

Aile Hukuku Uzmanlar Komitesi (The Committee of Experts on Family Law (CJ-FA) ), Hukuk Alanında İşbirliği Avrupa Komitesinin (CDCJ) otoritesi altında Avrupa Konseyinin ailenin özellikle çocukların hukuken korunması alanındaki uluslararası aktivitelerinden sorumludur. Komite, Konseyin 47 üye ülkesinin aile hukuku alanında uzman temsilcilerinden oluşmaktadır. Avrupa Konseyi gözlemci ülkeleri (Vatikan, Kanada, Japonya, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri), Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi ile Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı, Uluslararası Medeni Haklar Komisyonu (CIEC)(International Commission on Civil Status) , Uluslararası Sosyal Hizmetler, (ISS) (International Social Service), Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü de gözlemci sıfatıyla toplantılara katılmaya davet edilmektedir.

Komitenin, çocukların korunması ve aile hukuku alanında ortak yasal standartların geliştirilmesi görevleri bulunmaktadır. Özel hukuk alanında ailenin korunmasına ilişkin pek çok uluslararası belge, aile hukuku uzmanlar komitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiştir (aile arabuluculuğu, koruyucu aile, evlilik dışı birlikte yasayan çiftlerin yaptıkları sözleşmelerin geçerliliği, esler arası eşitlik, aile meselelerinde acil önlemler, yetişkinlerin korunmasına ilişkin kurallar vb. alanlar) .

2) Ceza Alanı Dışında Savcılar

Savcıların Ceza Alanı Dışındaki Rollerine İlişkin Uzmanlar Komitesi (CJ-S-PR) (The Group of Specialists on the role of Public Prosecutors outside the Criminal Field), insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, kuvvetler ayrılığı ve tarafların eşitliği prensipleri ışığında, savcıların ceza alanı dışında özellikle yasal durumları, yetki ve uygulamalarına ilişkin Taslak Tavsiyeler hazırlamak üzere oluşturulmuştur.

3) Diğer Gruplar

-Yargılama ile İlgili Uzmanlar Grubu (Group of Specialists on the Judiciary) (CJ-S-JUD), bağımsızlık, etkinlik ve uzmanlar grubu tarafından bağımsızlığa ilişkin yürütülen çalışmaların geliştirilmesinde hakimlerin rolüne ilişkin No.R/(94)12 sayılı Tavsiyenin gözden geçirilerek düzeltilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

-Çocuk Dostu Adalet Uzmanlar Grubu (Group of Specialists on Child-Friendly Justice (CJ-S-CH) , taraf ülkeleri çocukların adalete erişiminde kolaylık sağlamaları konusunda destekleyen kapsamlı çocuk dostu adalet klavuzlarının hazırlanmasını amaçlamaktadır.

-Vatandaşlık Konusunda Uzmanlar Grubu (Group of Specialists on Nationality (CJ-S-NAT), Hukuk Alanında İşbirliği Avrupa Komitesinin (CDCJ) otoritesi altında Avrupa Konseyinin vatandaşlık alanında mevcut belgelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunulması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda komite, çocukların vatandaşlık sahibi olmasına veya doğduğu yahut ikamet ettiği ülke vatandaşlığını kazanmasına engel olan durumları analiz etmektedir.

-Suç Mağdurları için Başvuru Yollarına İlişkin Çalışma Grubu(Group of Specialists on remedies for crime victims) (CJ-S-VICT), 27. Avrupa Bakanlar Toplantısında Kabul edilen Suç Mağdurlarına İlişkin Çözümlerine yönelik çalışmayı ilerletmiştir. Grup Konsey üyesi ülkelerin suç mağdurlarına ilişkin düzenlemelerini inceleyerek sonuç raporu hazırlamıştır.

- Tıbbi Sorumluluk Konusunda Uzmanlar Grubu (Group of scientific experts on medical liability) (CJ-S-MED) , 2007 yılında oluşturulmuştur. Tıbbi sorumluluğa ilişkin hasta hakları, hastanın rızasının alınması, taraf ülkelerdeki doktorlardan biri tarafından yapılan müdahalenin diğer bir taraf ülkede dava edilmesi gibi hususların incelenmesi amaçlanmıştır.

-İdare Hukuku Proje Grubu (Project Group on Administrative Law) (CJ-DA)

-Borç Problemlerine Yasal Çözümler Aranmasına Dair Uzmanlar Grubu (Group of specialists on seeking legal solutions to debt problems (CJ-S-DEBT)

-Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Statüsü Hakkında Uzmanlar Grubu (Group of Specialists on the legal status of non-governmental organisations) (CJ-S-ONG)

TOPLANTILAR:

Son 5 yıl içerisinde Hukuk Alanında İşbirliği Komitesi ile Aile Hukuku Uzmanlar Komitesi'nin katılım sağladığımız genel toplantılar ve büro toplantıları şunlardır:

-Hukuk Alanında İşbirliği Komitesi'nin 81.genel toplantısı 22-24 Mart 2006 tarihinde Strazburg'ta gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Aykut Kılıç katılım sağlamıştır.

-Hukuk Alanında İşbirliği Komitesi'nin 82.genel toplantısı 26 Şubat-01 Mart 2007 tarihinde Strazburg'ta gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bilal Çalışkan katılım sağlamıştır.

-Hukuk Alanında İşbirliği Komitesi 'nin 84.genel toplantısı 06-09 Ekim 2009 tarihinde Strazburg'ta gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Tuğçe Takcı katılım sağlamıştır.

-Hukuk Alanında İşbirliği Komitesi' nin 84.büro toplantısı 14-18 Haziran 2010 tarihinde Strazburg'ta gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bilal Çalışkan katılım sağlamıştır. Bu toplantıda, 24-26 Kasım 2010 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen 30.Avrupa Adalet Bakanları Konferansı kapsamındaki hazırlık çalışmalarına değinilmiş, Konferans'ın alt konularından biri olan “Saydam ve Etkin Adalet” temasına ilişkin olarak üye ülkeler ile Avrupa Etkin Yargı Komisyonu (CEPEJ)'ndan gelen öneriler ve Avrupa Adalet Bakanları Konferansı sonrasında kabul edilmesi düşünülen tavsiye kararlarının taslak metinleri Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bilal Çalışkan'a iletilmiştir.

-Avrupa Konseyi Aile Hukuku Uzmanlar Komitesi’nin 36. Toplantısı 15-17 Kasım 2006 tarihinde Strazburg'da gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Cebeci katılım sağlamıştır.

Toplantının Konusu: 1967 tarihli Çocukların Evlat Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmenin yerini almak üzere günümüz şartlarına uygun olarak hazırlanan Anlaşma Taslağının görüşülmesi.

-Avrupa Konseyi Aile Hukuku Uzmanlar Komitesi’nin 37. Toplantısı 28-30 Kasım 2007 tarihinde Strazburg'da gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Talip Aydın tarafından sağlamıştır.

Toplantının Konusu: Aile hukuku alanında Avrupa Konseyinin uygulamaları, bu bağlamda; özellikle terörist saldırılar veya doğal afetlerde olduğu düşünülen kayıp kişiler, fiil ehliyetine sahip olmayan yetişkinlerin hukuken korunması, yıl içinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme, gelecekteki aktivitelerin planlanması, 6-7 Aralıkta Kiev’de yapılacak olan Çocuk Hakları seminerine hazırlık gibi konularda görüşülmesi.

-Avrupa Konseyi Aile Hukuku Uzmanlar Komitesi’nin 38. Toplantısı 17-20 Mart 2009 tarihinde Strazburg'da gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Seda Türkan Manav Dursun katılım sağlamıştır.

Toplantının Konusu: Olum Karinesi ve Kayıp Şahıslara İlişkin Prensipler Hakkında Taslak Tavsiyeler ile Açıklayıcı Rapor ile Temsilcilerin Yetkisinin Devamına İlişkin Prensipler ile Ehliyetsizliğe Dair İleri Direktifler Hakkında Taslak Tavsiyeler ile Açıklayıcı Raporun incelenmesi, Çocukların Evlat Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine (Gözden Geçirilmiş) ülkelerin onay durumları, konulan çekinceler ve imza ve yürürlük tarihleri hususundaki durumların gözden geçirilmesi, evlilik içi ve evlilik dışı birliktelikler ile birlikte yasamada bu ilişkiler içindeki çocukların haklarına ilişkin olarak Prof. Nigel Lowe tarafından hazırlanan makalenin sunulması.