Genelgeler

 

Hukukî Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar - Genelge 63/2 Hukukî Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri - Genelge 63/3 Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Sözleşmelerin Uygulanması - Genelge 64/2

Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Sözleşmelerin Uygulanması

Genelge Metni (.pdf)

Genelge Metni (.doc)

EK-1 Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

EK-2 Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Taraf Olan Devletler

EK-3 Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Taraf Olan Devletler Merkezî Makamları ve Yazışma Dilleri

EK-4 Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1958 Tarihli Lahey Sözleşmesi

EK-5 Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1958 Tarihli Lahey Sözleşmesine Taraf Olan Devletler

EK-6 Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1973 Tarihli Lahey Sözleşmesi

EK-7 Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1973 Tarihli Lahey Sözleşmesine Taraf Olan Devletler

EK-8 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 3’üncü Maddesi Uyarınca Düzenlenen Talep Formu

EK-9 Adli Müzaheret Belgesi Örneği İngilizce, Fransızca, Almanca

EK-10 Vekâletname Örneği İngilizce, Fransızca, Almanca

EK-11 Bakiye Nafaka Alacağı Listesi İngilizce, Fransızca, Almanca

EK-12 Banka Hesap Formu İngilizce, Fransızca, Almanca

 

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Kapsamı ve Uygulaması - Genelge 65/2 Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması - Genelge 66/1 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Sözleşmeye Ek Protokolün Uygulanması - Genelge 67/1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi - Genelge 68/1 Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Genelge 69/2

Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Genelge Metni (.pdf)

Genelge Metni (.doc)

EK1-a ŞÜPHELİ Savunmasının alınması için ceza istinabe talepname örneği

EK1-b MÜŞTEKİ beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

EK1-b MÜŞTEKİ beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

EK1-c TANIK beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

EK1-d BİLGİ-BELGE temini için ceza istinabe talepname örneği

EK1-e ŞÜPHELİLERİN nüfus/adli sicil/adres bilgilerinin temini için talepname örneği

EK1-f SANIK Savunmasının alınması için ceza istinabe talepname örneği

EK1-g MÜŞTEKİ / MÜDAHİL beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

EK1-h TANIK beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

EK1-ı BİLGİ-BELGE temini için ceza istinabe talepname örneği

EK1-i SANIKLARIN nüfus/adli sicil/adres bilgilerinin temini için talepname örneği

EK2 Adli Yardımlaşma Evrakının Tercüme Ettirileceği Diller

EK3 Adli Yardımlaşma Taleplerine İlişkin Bazı Devletlerle İlgili Uygulamalar

EK4 Uluslararası Adli İşbirliğine İlişkin Taraf Olduğumuz Avrupa Konseyi Sözleşmeleri

EK5 Uluslararası Adli İşbirliğine İlişkin Taraf Olduğumuz Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri

EK6 Adli Yardımlaşma Alanında Taraf Olduğumuz İkili Anlaşmalar

EK7 Yabancı Uyruklu Kişilerin Nüfus-Sabıka Kayıtlarının Teminine ve Adreslerinin Tespitine İlişkin Olarak Bazı Devletlerle İlgili Uygulamalar

EK8 İnterpole Üye Devletler

 

Cezai Konularda Uluslararası Tebligat - Genelge 69/3 Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Konularında Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Genelge 69/4 Yabancı Uyrukluların Özgürlüklerinin Kısıtlanması ve Serbest Bırakılmalarının Bildirilmesi - Genelge 70/1 Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi ve Ölen Yabancıların Terekelerine Uygulanacak Esaslar - Genelge 71/1 Ülkemizde görevli diplomatik misyon mensuplarının Bağışıklık ve ayrıcalıkları - Genelge 72/1 NATO-SOFA Uygulaması - Genelge 73 Taşınmaz Mal Edinimi Konusunda Karşılıklılık İlkesinin Tespiti - Genelge 74

Ülkemizde görevli diplomatik misyon mensuplarının Bağışıklık ve ayrıcalıkları

"22/12/2012 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunun 35. maddesinde 03/05/2012 tarihli ve 6302 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle bu Genelge hükümsüz kalmış ve yürürlükten kalkmıştır."